Polityka prywatności

Treść niniejszej Polityki ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Izbę Komorniczą
w Białymstoku w zakresie korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem:  https://izba.bialostocka.komornik.pl/ oraz w zakresie prowadzenia komunikacji za pomocą poczty elektronicznej między Państwem, a Izbą.

W pozostałym zakresie Izba Komornicza w Białymstoku przekazuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych w odrębny sposób.

OKREŚLENIA I UŻYTE SKRÓTY

 1. Administrator – Administratorem danych osobowych jest Izba Komornicza w Białymstoku,
  ul. Sybiraków 15/2a, 15-204 Białystok, zwana dalej również „Izbą”. 
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Użytkownik – za użytkownika rozumie się każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis Izby.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Kontakt z Izbą w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy drogą
e-mailową:  izba.bialostocka@komornik.pl lub listownie na adres korespondencyjny: ul. Sybiraków 15/2a,
15-204 Białystok.

Izba wyznaczyła również inspektora ochrony danych, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania przez Izbę danych osobowych. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod.bialystok.013@komornik.pl

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZANY DANE OSOBOWE?

 1. W zakresie prowadzenia korespondencji elektronicznej

W przypadku kontaktowania się z Izbą za pomocą poczty elektronicznej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji związanej z przedmiotem sprawy, w związku z którą się Pani/Pan kontaktuje. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes Izby jakim jest prowadzenie korespondencji kierowanej do Izby (art. 6 ust 1 lit f RODO).

Izba przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych.

Podanie danych niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej jest dobrowolne, przy czym bez ich przekazania nie będziemy w stanie obsłużyć korespondencji związanej z przedmiotem sprawy,
z którą się Pani/Pan do nas zwraca. 

 • W zakresie korzystania z Serwisu

Odwiedzanie naszego Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. Jednakże zgodnie
z powszechnie stosowaną praktyką większości serwisów internetowych podczas Pani/Pana wizyty na stronie internetowej Izby nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową Izby.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ IZBĘ?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii;
 • sprostowania lub poprawienia danych – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Wniosek o realizację przysługujących Pani/Panu praw można zgłosić pisząc na adres
e-mail: iod.bialystok.013@komornik.pl. We wniosku należy podać dane, które pozwolą nam jednoznacznie Panią/Pana zidentyfikować.

Jeżeli mimo wszystko uważa Pani/Pan, że Izba przetwarza dane niezgodnie z prawem może Pani/Pan również wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Okres przetwarzania danych osobowych ustalany jest w oparciu o cel przetwarzania i istniejącą podstawę prawną:

 • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu jakim w tym przypadku jest prowadzenie z Panią/Panem korespondencji elektronicznej, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu złożenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa Pani/Panu przysługuje, ale nie dłużej niż 3 lata od ostatniego kontaktu z nami.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

 • organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów;
 • podmiotom zapewniającym obsługę działalności Izby. Do podmiotów tych należą
  w szczególności dostawcy systemów informatycznych i usług IT dostarczających Izbie rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, w tym dostawcy oprogramowania, poczty elektronicznej oraz hostingu.

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Izba współpracuje z dostawcami mającymi siedziby także poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Z uwagi, że poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie Izba przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Izba dba o to, by podstawą transferu danych za każdym razem były uzgodnione standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w ramach procedury sprawdzającej. Aktualnie zawarliśmy standardowe klauzule umowne, aby umożliwić bezpieczny transfer danych z Microsoft Inc. z siedzibą w Irlandii.  

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Czym są i do czego służą pliki cookies?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika (komputerze, laptopie, telefonie) w momencie przeglądania stron internetowych, stosowane w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania z Serwisu.

Czy używamy plikow cookies?

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany przez Izbę do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Najnowsza wersja dokumentu jest zawsze opublikowana na naszej stronie internetowej. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 09.02.2023r.