Rada Izby Komorniczej w Białymstoku

Rada izby komorniczej reprezentuje izbę komorniczą. Przewodniczący rady izby komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. Do zakresu działania rady izby komorniczej należy:

1) wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów;

2) nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów powagi i godności zawodu;

3) zlecanie komornikom wizytatorom dokonania wizytacji określonej kancelarii;

4) organizowanie doskonalenia zawodowego komorników i asesorów;

5) organizowanie szkolenia aplikantów;

6) zarząd majątkiem izby komorniczej;

7) zwoływanie walnych zgromadzeń izby komorniczej oraz wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;

8) prowadzenie listy aplikantów komorniczych;

9) prowadzenie rejestrów komorników i asesorów oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej izby komorniczej;

10) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.

Skład Rady Izby

Michał Maciejczyk

Przewodniczący

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piszu

Marta Sławęcka-Starybrat

Wiceprzewodnicząca

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie

Patryk Bartnicki

Członek Rady

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

Bartosz Cichowski

Skarbnik

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Aleksandra Dunajska

Członek Rady

Asesor Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Konrad Konieczka

Członek Rady

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Karolina Łukasz-Chylińska

Członek Rady

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Komisja Rewizyjna

Art. 213. 1. Komisja rewizyjna działająca w izbie komorniczej kontroluje działalność finansową rady izby komorniczej.

Michał Napiórkowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Joanna Grzech

Członek Komisji Rewizyjnej

Michał Krokowski

Członek Komisji Rewizyjnej

Barbara Wasilewska

Członek Komisji Rewizyjnej

Łukasz Wiśniewski

Członek Komisji Rewizyjnej

Komornicy Wizytatorzy

Art. 193. 1. Wizytacji kancelarii mających siedzibę na obszarze danej izby komorniczej dokonują działający przy niej komornicy wizytatorzy. Przedmiotem wizytacji są zagadnienia, o których mowa w art. 188 ust. 2. 2. Wizytację kancelarii przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata. 3. Harmonogram wizytacji kancelarii ustala, raz w roku, rada właściwej izby komorniczej.

Domarecki Daniel

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy

Goławski Mariusz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

Grzech Joanna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Góralczuk Monika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce

Napiórkowski Michał

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Rodak Artur

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Szeremietiew-Kurza Ewa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Twarowski Paweł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Wasilewski Paweł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach