Rada Izby Komorniczej w Białymstoku

Rada izby komorniczej reprezentuje izbę komorniczą. Przewodniczący rady izby komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. Do zakresu działania rady izby komorniczej należy:

1) wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów;

2) nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów powagi i godności zawodu;

3) zlecanie komornikom wizytatorom dokonania wizytacji określonej kancelarii;

4) organizowanie doskonalenia zawodowego komorników i asesorów;

5) organizowanie szkolenia aplikantów;

6) zarząd majątkiem izby komorniczej;

7) zwoływanie walnych zgromadzeń izby komorniczej oraz wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;

8) prowadzenie listy aplikantów komorniczych;

9) prowadzenie rejestrów komorników i asesorów oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej izby komorniczej;

10) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.

Skład Rady Izby

Roman Jakubiuk

Przewodniczący

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Michał Maciejczyk

Wiceprzewodniczący

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piszu

Piotr Celiński

Członek rady

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie

Marta Sławęcka-Starybrat

Członek rady

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie

Elżbieta Ściślicka-Żakowicz

Członek rady

Asesor Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Bogdan Wawrzynowicz

Skarbnik

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Przemysław Wesoły

Członek rady

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu

Komisja Rewizyjna

Art. 213. 1. Komisja rewizyjna działająca w izbie komorniczej kontroluje działalność finansową rady izby komorniczej.

Bożenna Otłowska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Joanna Grzech

Członek Komisji Rewizyjnej

Jerzy Klimiuk

Członek Komisji Rewizyjnej

Waldemar Maciejczyk

Członek Komisji Rewizyjnej

Michał Napiórkowski

Członek Komisji Rewizyjnej

Komornicy Wizytatorzy

Art. 193. 1. Wizytacji kancelarii mających siedzibę na obszarze danej izby komorniczej dokonują działający przy niej komornicy wizytatorzy. Przedmiotem wizytacji są zagadnienia, o których mowa w art. 188 ust. 2. 2. Wizytację kancelarii przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata. 3. Harmonogram wizytacji kancelarii ustala, raz w roku, rada właściwej izby komorniczej.

Bohdanowicz Jacek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Celiński Piotr

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie

Domarecki Daniel

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy

Goławski Mariusz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

Góralczuk Monika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce

Ignatowicz Łukasz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Wesoły Przemysław

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu